Strona główna » Spis treści

Spis treści

O autorce | 9

1. Wprowadzenie | 11

1.1. O genezie, celu i charakterze książki | 11
1.2. Rozwój, potencjał, potencjał rozwojowy – słowa, pojęcia, określenia. Dobrze je znamy, lecz czy na pewno wiemy, co znaczą? | 15
1.3. Holistycznie, czyli całościowo, w pełni. Nie bójmy się tego określenia, a tym bardziej tego podejścia, gdyż to nic innego jak spojrzenie przez otwarte drzwi zamiast przez dziurkę od klucza | 33

2. Podejście kumulacyjne, „efekt koktajlu” i synergia pozytywna w pracy zespołowej – trzy zjawiska, w których ujrzeć można naturę potencjału | 40

2.1. Podejście kumulacyjne. Tu głos zabiorą filozofia oraz teologia, a precyzyjnie – filozofia religii oraz jej wybitny reprezentant Richard Granville Swinburne | 40
2.2. „Efekt koktajlu”. Teraz słów parę o toksykologii | 48
2.3. Efekt synergii w pracy zespołowej. Ostatnie zdanie oddaję nauce o organizacji i zarządzaniu, choć nie tylko | 50

3. Metoda podwójnej heurystyki (DHM) jako alternatywny sposób uczenia się i nauczania oraz arcyciekawa Teoria kompetencji (Competency Theory©) | 55

3.1. Rewolucja XXI wieku w pedagogice – skąd nadeszła, po co przyszła i co przyniosła | 59
3.2. Metoda podwójnej heurystyki (DHM) jako alternatywny sposób uczenia się i nauczania | 67
3.3. Nowe podejście do procesu rozwoju w świetle arcyciekawej Teorii kompetencji (Competency Theory©) | 83
3.4. Competency Theory© a ModelS© – w jednym duchu, w jednym celu, choć z nieco innych stron | 86

4. Interferencyjny Model Potencjału i Rozwoju iMpoiro© – wielki brat ModeluS© i kolejna niemała rewolucja | 92

5. Opisy stanowisk pracy (OSP) a zarządzanie rozwojem pracowników z uwzględnieniem identyfikacji i definiowania potencjału | 112

5.1. Rola, waga i sens opisów stanowisk pracy | 112
5.2. Opis stanowiska pracy a przestrzeń na ekspresję potencjału | 123
5.3. Kompetencyjne grupowanie stanowisk i tworzenie profili kompetencyjnych lub inaczej kompetencyjnych opisów stanowisk pracy | 126
5.4. Kompetencje menedżerskie w OSP | 141
5.4.1. Liczba kompetencji niemenedżerskich w kompetencyjnym profilu stanowiska menedżerskiego | 141
5.4.2. Definicje i znaczenie kompetencji niemenedżerskich w profilu stanowiska menedżerskiego | 142

6. Ocena zintegrowana: Assessment i Development Center (AC/DC) – charakterystyka metody w jej klasycznej wersji oraz zupełnie nowe podejście | 147

6.1. Ocena zintegrowana – po kolei, od początku, by potem nie pogubić się w terminach, pojęciach i ich znaczeniach | 147
6.2. Ocena zintegrowana – na czym polega, jak działa, jakie ma wersje i jakie odsłony | 152
6.3. Ocena zintegrowana – jej możliwości i ograniczenia w diagnozie kompetencji. Czego możemy oczekiwać i wymagać od tej metody, a czego nam ona nie zapewni | 172
6.3.1. Zjawisko „brzegowości” | 172
6.3.2. Brak gwarancji przeniesienia poziomu kompetencji obserwowanych podczas sesji OZ do rzeczywistego środowiska pracy | 178
6.3.3. Wybiórczość oceny i jej silne uzależnienie od kontekstu sytuacyjnego | 179
6.3.4. Ryzyko kreowania licznych artefaktów i błędnego wnioskowania na ich podstawie | 180
6.3.5. Brak możliwości obserwacji ciągłości zachowań | 181
6.4. Projektowanie i operacjonalizacja zadań na potrzeby oceny zintegrowanej – co, jak, kiedy i w jakim kontekście oceniać? | 181
6.4.1. Normalizacja, trafność i rzetelność zadań – czyli pewność, że zadania badają to, co mają badać, i robią to dobrze | 183
6.4.2. Dwa alternatywne podejścia do projektowania sesji oceny zintegrowanej – sesje blokowe i sesje oparte na jednym scenariuszu strategicznym | 188
6.5. Ocena zintegrowana oparta na sesjach z jednym nadrzędnym scenariuszem (wirtualna wersja OZ) | 194
6.5.1. Ustalenie celu OZ – co chcemy ocenić i w jakim kontekście? Czy będzie to AC, DC czy SC? | 199
6.5.2. Ustalenie czasu trwania programu OZ i miejsca jego realizacji | 211
6.5.3. Ustalenie wykonawcy procedury OZ | 212
6.5.4. Przygotowanie zestawu ocenianych kompetencji i ich operacjonalizacja – różnice między SOOP a OZ | 215
6.5.5. Dobór typu zadań do ocenianych kompetencji (lub kompetencji do zadań) | 242
6.5.6. Przydział osób ocenianych do asesorów stałych i obserwujących czasowo | 254
6.5.7. Przygotowanie scenariusza sesji OZ | 256
6.5.8. Przygotowanie scenariuszy poszczególnych zadań | 258
6.5.9. Przygotowanie akcesoriów do zadań | 259
6.5.10. Przygotowanie dokumentacji OZ | 260
6.5.11. Przygotowanie informacji o programie OZ dla uczestników | 271
6.5.12. Przeprowadzenie sesji OZ – organizacja testów w postaci zadań i obserwacja działań uczestników | 272
6.5.13. Analiza materiału zebranego podczas sesji OZ – wnioskowanie i ocena po sesji OZ | 284
6.5.14. Przeprowadzenie oceny techniką wywiadu i/lub testów o charakterze innym niż zadania w ramach sesji (opcjonalnie) | 298
6.5.15. Analiza materiału uzyskanego z oceny poza sesją (jeśli była organizowana) | 298
6.5.16. Integracja wyników wszystkich zastosowanych technik oceny w celu sformułowania ostatecznej oceny zintegrowanej (wniosku kończącego OZ) | 298
6.5.17. Przygotowanie raportów z oceny i przekazanie informacji osobom zlecającym OZ | 299
6.5.18. Przekazanie informacji uczestnikom OZ | 299
6.6. Ocena zintegrowana oparta na sesjach blokowych | 299
6.6.1. Przygotowanie zestawu ocenianych kompetencji i ich operacjonalizacja | 302
6.6.2. Dobór typu zadań do ocenianych kompetencji (lub kompetencji do zadań) | 302
6.6.3. Przygotowanie scenariusza całego programu OZ (złożonego z jednej lub kilku sesji) | 303
6.6.4. Przygotowanie scenariuszy poszczególnych zadań | 303
6.6.5. Przygotowanie dokumentacji OZ | 304
6.6.6. Przeprowadzenie sesji OZ – organizacja testów w postaci zadań interaktywnych i obserwacja | 304
6.6.7. Analiza materiału zebranego podczas sesji OZ – wnioskowanie i ocena po sesji oraz po całym programie OZ | 304
6.7. Ocena zintegrowana jako metoda oceny kompetencji bieżących oraz potencjału – podsumowanie | 305

7. Testy psychologiczne diagnozujące potencjał zawodowy jako techniki samodzielne lub wspierające ocenę okresową i sytuacyjną | 314

7.1. Testy psychologiczne – na to hasło jedni się uśmiechają, drudzy dostają gęsiej skórki, u innych wzbudza ono ambiwalencję, a dla jeszcze innych to po prostu narzędzia pracy | 314
7.2. Motywacyjna analiza potencjału pracowniczego MAPP3, czyli szczegółowa mapa preferencji i możliwości zawodowych człowieka | 321
7.2.1. Ogólny opis metody – wprowadzenie | 321
7.2.2. Główne obszary diagnozy | 331
7.2.3. Zakres wiedzy i korzyści z zastosowania testów – przykłady profili i wnioski z MAPP | 342
7.2.4. Automatyczne dopasowanie do stanowiska w MAPP | 366
7.2.5. Predyspozycje i preferencje w sferze przyswajania wiedzy w procesie edukacyjnym | 367

8. Wywiad kompetencyjny jako technika wspierająca ocenę zintegrowaną | 373

8.1. Wywiad – kiedy rozmowa z drugim człowiekiem staje się formalną techniką oceny i jakie może mieć cechy – małe repetytorium | 374
8.2. Wywiad – jak przygotować opisowy wywiad kompetencyjny jako część oceny zintegrowanej i jak go prowadzić, by sięgnąć głębiej i wiedzieć więcej | 381

9. Zakończenie | 399

9.1. Ocena okresowa (raz), ocena sytuacyjna (dwa), ale co dalej? Ocena tego, co się wydarzyło, i tego, co jest, a także oszacowanie przyszłych możliwości to nie wszystko, trzeba jeszcze te dane umiejętnie wykorzystać | 399
9.2. Rozwój ma zawsze to samo znaczenie, ten sam zasadniczy sens – to krok do przodu, przyrost, korzyść, progres. To element jego wartości stanowiący warunek konieczny, przy czym mogą go różnicować inne własności – zwrot, kierunek i szybkość zachodzących zmian. Trochę fizyki w słowniku znaczeń z zakresu psychologii zarządzania wszystko porządkuje | 406

10. Trygonum© – opis aplikacji zawierającej scenariusz oraz wszystkie elementy potrzebne do samodzielnego przeprowadzenia sesji AC/DC w wersji wirtualnej Trygonum© | 411

10.1. Trygonum© – co wchodzi w skład aplikacji, co jest treścią gry i przedmiotem oceny | 411
10.2. Trygonum© – dostęp, pobieranie techniczne zasady użytkowania | 415
10.3. Trygonum© – główne założenia AC jako metody oceny oraz funkcjonalne zasady aplikacji jako narzędzia oceny | 415
10.3.1. Wskaźniki w treści zadań nie w modelu kompetencji | 416
10.3.2. NIE raportom z automatu – forma może być różna, ale wnioski z obserwacji i ostateczna ocena zawsze powinny być przygotowywane indywidualnie | 420
10.3.3. Trzy w jednym – treść zadania, wkomponowane w nią wskaźniki behawioralne i arkusz obserwacji jako jeden integralny dokument | 421
10.4. Trygonum© – główne zadanie i cel aplikacji | 428

Bibliografia | 429

Spis ilustracji | 435

Spis tabel | 439

Indeks rzeczowy | 441

Indeks nazwisk | 445